Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de SealteQ | Group B.V. en de aan die vennootschap gelieerde vennootschappen

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de daarachter opgenomen betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Gebruiker: SealteQ│Group B.V. en de tot die groep behorende vennootschappen, waaronder maar niet uitsluitend SealteQ Noord B.V. SealteQ West B.V., SealteQ Heerenveen B.V, SealteQ Ivacon B.V., Waterproofing SLS B.V; SealteQ Oost B.V; afhankelijk van met wie de Overeenkomst wordt aangegaan.
Wederpartij: de wederpartij van Gebruiker.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij.
Het Werk: het totaal van de tussen Gebruiker en Wederpartij overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door Gebruiker geleverde materialen en middelen.
Verhuur: het conform overeengekomen tegen betaling beschikbaar stellen van materiaal door Gebruiker aan Wederpartij, zonder dat daarbij door Gebruiker overige werkzaamheden en/of diensten worden verricht.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding c.q. offerte en/of iedere Overeenkomst betreffende het verrichten van werkzaamheden en diensten, alsmede levering van zaken door Gebruiker, alsmede Verhuur voor zover niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk van deze algemene voorwaarden is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op de Overeenkomst, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst is uitdrukkelijk uitgesloten, ook al zouden deze voorwaarden in het kader van een eerdere rechtsbetrekking zijn aanvaard, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Wederpartij kan ter zake eventueel door hem gehanteerde algemene voorwaarden dan ook geen enkel recht jegens Gebruiker doen gelden.
2.4 Deze algemene voorwaarden prevaleren te allen tijde boven eventuele algemene voorwaarden van Wederpartij.
2.5 Wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot toekomstige overeenkomsten met Gebruiker.

Artikel 3 – Aanbiedingen, offertes en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Gebruiker, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend en zijn, tenzij anders in de aanbieding wordt vermeld, 30 dagen geldig na de datum waarop de aanbieding is verzonden.
3.2 Als Wederpartij aan Gebruiker gegevens, tekeningen, berekeningen etc. en/of overige informatie verstrekt, mag Gebruiker uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding daarop mogen baseren.
3.3 Overeenkomsten gelden als gesloten:
a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakt stuk en wel vanaf de dag van ondertekening door beide partijen, dan wel;
b. na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door Wederpartij van een door Gebruiker gedaan aanbod en de daarop volgende accordering door Gebruiker.
3.4 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat Wederpartij – zulks uitsluitend ter beoordeling van Gebruiker – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Desgewenst kan Gebruiker een onherroepelijke bankgarantie zonder beperkingen voor een door Gebruiker vast te stellen bedrag van Wederpartij verlangen, alvorens uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.
3.5 Alle prijzen in aanbiedingen en offertes luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting, in- en uitvoerrechten alsmede andere belastingen, rechten, heffingen en emballage, hoe ook genaamd, en zijn gebaseerd op levering af-fabriek, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.6 Wordt de offerte niet door Wederpartij aanvaard, dan is Gebruiker gerechtigd de kosten, welke zijn gemoeid met het vervaardigen daarvan, aan degene op wiens verzoek hij de offerte heeft uitgebracht in rekening te brengen.

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Gebruiker zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2 Tenzij anders is overeengekomen zal het Werk in normale 5-daagse werkweken worden uitgevoerd.
4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.4 Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens en/of goedkeuringen, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of goedkeuringen niet tijdig aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Wederpartij in te rekening te brengen.
4.5 Gebruiker is niet aansprakelijk voor de gevolgen, van welke aard ook en hoe ook genaamd, van het door Wederpartij verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Gebruiker direct kenbaar was.
4.6 Indien de aanvang of de voortgang van de werkzaamheden wordt vertraagd door factoren waarvoor Wederpartij verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Gebruiker voortvloeiende kosten en schade door Wederpartij aan Gebruiker te worden vergoed.
4.7 Wederpartij dient er desgewenst voor te zorgen dat Gebruiker tijdig kan beschikken over:
– het gebouw waarin en/of waarop, dan wel een geschikt terrein waarop het Werk kan worden uitgevoerd;
– voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
– aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water;
– tekeningen betreffende de ligging van kabels, buizen en leidingen.
4.8 De/het benodigde elektriciteit, gas, water en dergelijke zijn voor rekening van Wederpartij.
4.9 Wederpartij is op verzoek van Gebruiker verplicht opslagruimte voor materieel en materialen kosteloos ter beschikking te stellen.
4.10 Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van verlies, diefstal, verbranding en/of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Gebruiker die zich bevinden op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd.
4.11 Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor alle aanspraken van derden, hoegenaamd ook, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke schade aan Wederpartij toerekenbaar is.

Artikel 5 – Levering, oplevering

5.1 Levering van materialen geschiedt op de locatie waar Gebruiker het werk zal uitvoeren, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
5.2 Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze zaken hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
5.3 Het afnemen van in het bedrijf van Gebruiker bewerkte zaken dient te geschieden uiterlijk binnen 5 werkdagen nadat Gebruiker heeft laten weten dat de bewerking is voltooid.
5.4 Indien Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Wederpartij.
5.5 Indien Gebruiker gegevens behoeft van Wederpartij in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan op het moment dat Wederpartij die gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
5.6 Indien Gebruiker een termijn voor oplevering of levering heeft opgegeven is deze indicatief. Een door Gebruiker opgegeven oplevertijd of leveringstijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
5.7 Gebruiker is gerechtigd het werk in gedeelten op te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deeloplevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd deelopleveringen afzonderlijk te factureren.
5.8 Indien meerwerk door Wederpartij wordt verlangd of noodzakelijk blijkt, wordt de oplevertijd automatisch verlengd met de tijd die nodig is om dit meerwerk te (kunnen) verrichten. Indien het meerwerk niet in de planning van Gebruiker kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden eerst worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5.9 Als er sprake is van onwerkbaar weer, wordt de oplevertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatie.
5.10 Overschrijding van de overeengekomen oplevertijd/levertijd, door welke oorzaak ook, zal Wederpartij niet direct recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting die voor hem uit de Overeenkomst of uit enige andere met de Overeenkomst samenhangende overeenkomst voortvloeit. Bij overschrijding van de overeengekomen oplevertijd/levertijd zal Gebruiker nader overleg plegen met Wederpartij omtrent de uitvoering van de Overeenkomst. Indien dit overleg niet tot een voor beiden aanvaardbaar resultaat leidt, is Wederpartij, eerst nadat hij Gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld onder het stellen van een nadere redelijke termijn en Gebruiker niet binnen de aldus gestelde termijn kan nakomen, gerechtigd de Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden. Ook in dat geval is Gebruiker niet tot enige schadevergoeding verplicht.

Artikel 6 – Onderzoek, reclames

6.1 Wederpartij is gehouden het opgeleverde werk c.q. het geleverde op het moment van oplevering/levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het uitgevoerde werk c.q. het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden.
6.2 De opneming c.q. het onderzoek vindt plaats door Wederpartij in aanwezigheid van Gebruiker en strekt er toe te constateren of Gebruiker aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan.
6.3 Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren direct bij oplevering c.q. levering aan Gebruiker te worden gemeld en worden dan schriftelijk vastgelegd, op straffe van verval van alle aanspraken die Wederpartij jegens Gebruiker zou kunnen doen gelden. Niet zichtbare tekortkomingen behoren binnen 8 dagen na ontdekking schriftelijk aan gebruiker te worden gemeld, eveneens op straffe van verval van alle aanspraken die Wederpartij jegens Gebruiker zou kunnen doen gelden.
6.4 Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren.
6.5 Indien tijdig wordt gereclameerd en indien de reclames naar het oordeel van Gebruiker juist zijn, zal Gebruiker de tekortkomingen en/of gebreken binnen een redelijke termijn  herstellen c.q. het geleverde vervangen. Wederpartij blijft echter verplicht tot betaling van het uitgevoerde werk en/of de geleverde zaken.
6.6 Indien niet tijdig wordt gereclameerd of indien Wederpartij het door Gebruiker aangelegde, uitgevoerde of geleverde in gebruik heeft genomen, wordt het werk geacht deugdelijk te zijn uitgevoerd.
6.7 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk en/of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het hierna onder “Aansprakelijkheid” bepaalde.
6.8 Aanspraken van Wederpartij gebaseerd op tekortkomingen vervallen in ieder geval zes maanden na de datum van (op)levering.

Artikel 7 – Monsters en modellen

7.1 Is aan Wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt dat/die vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
7.2 Wordt in de overeenkomst een oppervlakte of worden andere afmetingen en aanduidingen vermeld, dan wordt zulks eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de uit te voeren werkzaamheden. Oppervlakten worden op hele vierkante meters vastgesteld. Sparingen worden in de oppervlakte meegenomen en worden niet verrekend.
7.3 De in een catalogus/aanbieding opgenomen getallen, maten, gewichten of omschrijvingen zijn slechts als aanduiding bedoeld zonder dat het Werk daaraan behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen dat het Werk daarmee zal overeenstemmen. Drukfouten kunnen nimmer aanleiding geven tot enige reclame.

Artikel 8 – Overeenkomst betreffende Verhuur

8.1 Wederpartij wordt geacht het gehuurde bij ontvangst op gebreken te controleren en eventuele gebreken direct aan Gebruiker te melden. Doet Wederpartij dit niet, dan wordt het gehuurde bij aanvang van Verhuur geacht volledig in orde te zijn.
8.2 Wederpartij dient het gehuurde  overeenkomstig de bestemming en conform de bedieningsvoorschriften te gebruiken.
8.3 Wederpartij is niet gerechtigd het gehuurde aan derden ter beschikking te stellen.
8.4 Wederpartij dient het gehuurde aan het einde van de overeengekomen huurperiode schoon en onbeschadigd aan Gebruiker te retourneren.
8.5 Wederpartij is aansprakelijk voor beschadiging of verlies van het gehuurde.

Artikel 9 – Vergoedingen, prijs en kosten

9.1 Gebruiker is gerechtigd voor aanvang van de werkzaamheden een voorschotbedrag van 40% van de offerteprijs in rekening te brengen.
9.2 Indien geen vaste prijs is overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of gedeelten daarvan. De prijs van de zaken wordt bepaald aan de hand van de door Gebruiker in haar prijslijst van datum Overeenkomst vastgestelde prijzen. De uurprijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
9.3 Indien Gebruiker met Wederpartij een vaste prijs is overeengekomen, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs wanneer na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten prijswijzigingen optreden in bijvoorbeeld grondstoffen, vervoer, invoerrechten, sociale lasten, belastingen, rechten, heffingen en lonen, alsmede, doch niet limitatief, wisselkoersen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% van de oorspronkelijke overeengekomen totaalprijs bedraagt, heeft Wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 10 – Wijziging van de overeenkomst

10.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen c.q. buiten de normale werktijden (zie art. 4.2) te werken, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
10.2 Indien Gebruiker voor een wijziging en/of aanvulling in de overeenkomst nieuwe tekeningen, berekeningen e.d. moet maken, zal Gebruiker de daaraan verbonden kosten bij Wederpartij in rekening mogen brengen.
10.3 Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Gebruiker daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de Overeenkomst een overschrijding van de vaste prijs tot gevolg heeft. Een overschrijding van de overeengekomen vaste prijs zal als meerwerk worden beschouwd. Het in rekening te brengen meerwerk wordt berekend op basis van de prijzen die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht.

Artikel 11 – Betaling 

11.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van een  factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Eventuele bezwaren betreffende de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst door Wederpartij schriftelijk bij Gebruiker te zijn ingediend.
11.2 Indien Wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is hij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Wederpartij in verzuim is tot het moment           van voldoening van het volledige bedrag.
11.3 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, (voorlopige) surseance van betaling of beslag op goederen van Wederpartij zijn de vorderingen van Gebruiker op Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
11.4 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en lopende rente.
11.5 Betaling dient plaats te vinden zonder enige korting of verrekening.

Artikel 12 – Incassokosten

12.1 Indien Wederpartij in verzuim is met betrekking tot de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor zijn rekening. In ieder geval is Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 350,–.
12.2 Indien Gebruiker redelijkerwijs hogere kosten heeft moeten maken, dienen ook deze kosten door Wederpartij in te worden vergoed.
12.3 Naast de buitengerechtelijke kosten komen de eventuele toegewezen gerechtelijke en executiekosten voor rekening van Wederpartij.

Artikel 13 – Garantie

13.1 Garantie op het Werk is slechts van toepassing indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
13.2 Er is nooit garantie voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door Wederpartij of door derden. Evenmin is er garantie voor geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van leveren.
13.3 In het kader van een verleende garantie kan Wederpartij alleen aanspraak maken op herstel van het uitgevoerde werk.
13.4 Zolang Wederpartij niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, kan hij geen beroep doen op enige garantieafspraak.
13.5 Wederpartij moet Gebruiker in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

14.1  Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:
– wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de Overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Wederpartij zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat Wederpartij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt.
14.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer van Gebruiker kan worden gevergd de Overeenkomst na te komen, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat                  ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
14.3 Gebruiker behoudt te allen tijde het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 15 – Annulering

15.1 Wederpartij kan de Overeenkomst annuleren, mits hij conform de onderstaande regeling een bepaald percentage van de overeengekomen prijs (inclusief omzetbelasting) als annuleringkosten aan Gebruiker betaalt, of naar keuze van Gebruiker de volledige reeds gemaakte kosten en de gederfde winst aan Gebruiker vergoedt.
15.2 De annuleringskosten bedragen:
– bij annulering tot 4 weken voor de geplande aanvang van het Werk 15%;
– bij annulering tot 2 weken voor de geplande aanvang van het Werk 30%;
– bij annulering tot 1 week voor de geplande aanvang van het Werk 45%;
– bij annulering minder dan 1 week voor de geplande aanvang van het Werk 60%.
15.3 Indien een uurtarief of dagdeeltarief is overeengekomen, bepaalt Gebruiker naar redelijkheid wat als de overeengekomen prijs heeft te gelden in het kader van deze annuleringsregeling. Gebruiker dient derhalve in te schatten hoeveel uren of dagdelen in rekening zouden zijn gebracht bij niet-annulering van de Overeenkomst.
15.4 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden. Naar aanleiding daarvan zal Gebruiker de annuleringskosten of de volledige kosten en de gederfde winst aan Wederpartij in rekening brengen.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

16.1 Indien het door Gebruiker uitgevoerde Werk gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van gebruiker jegens Wederpartij beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” is geregeld.
16.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of personen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
16.3 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade met betrekking tot door hem geleverde zaken en verrichte werkzaamheden buiten Nederland.
16.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Gebruiker nimmer aansprakelijk.
16.5 Wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en/of aanwijzingen.
16.6 Indien bouwstoffen of middelen die Wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven gebreken mochten hebben, is Gebruiker niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
16.7 De door Gebruiker geleverde zaken voldoen aan de technische eisen, milieunormen en specificaties welke door de Nederlandse wetgeving op het moment van het sluiten van de Overeenkomst daaraan worden gesteld. Gebruiker is niet aansprakelijk voor afgekeurd materiaal en afgekeurde middelen, indien die afkeuring een gevolg is van na het tot stand komen van de Overeenkomst gewijzigde        milieuwetgeving/regelgeving.
16.8 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor eventuele aanwezigheid en de gevolgen die daaruit voortvloeien van bij de wet verboden stoffen op of in de geleverde zaken en grondstoffen, waarvan Gebruiker op het moment van uitvoering van de overeenkomst niet op de hoogte was of op de hoogte kon/behoorde te zijn.
16.9 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van een slechte constructie of kwaliteit van de te behandelen zaken.
16.10 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door Wederpartij of in diens opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
16.11 Indien Gebruiker aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Gebruiker te verstrekken uitkering, althans tot  maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.12 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker alsnog aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Gebruiker kan worden toegerekend;
– de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
16.13 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
16.14 Schadegevallen dienen binnen 3 weken na ontdekking schriftelijk aan Gebruiker te zijn gemeld. Bij overschrijding van deze termijn verliest Wederpartij alle eventuele aanspraken uit hoofde  van mogelijk door hem geleden of nog te lijden schade.

Artikel 17 – Overmacht

17.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn grove schuld of opzet en welke noch krachtens de wet, noch een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
17.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen; werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker, ziekte van zijn personeel,      verkeersbelemmeringen, vorst, regen en stagnatie in de levering van materialen door toeleveranciers worden mede daaronder begrepen.
17.3 Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt, nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
17.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
17.5 Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk nog na te komen gedeelte separaat te factureren. Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en het intellectuele eigendomsrecht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
18.2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde rechten blijven eigendom van Gebruiker, ongeacht of voor de vervaardiging van de zaken waarop zij rusten aan Wederpartij kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gebruiker niet verveelvoudigd of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is Wederpartij aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,– per overtreding. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
18.3 Wederpartij moet de aan hem verstrekte gegevens (zaken) als hiervoor bedoeld in lid 2 op eerste verzoek binnen de door Gebruiker gestelde termijn retourneren. Bij overtreding daarvan is Wederpartij aan Gebruiker een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,– per dag of gedeelte van een dag waarop de overtreding voortduurt. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
18.4 Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19 – Geheimhouding

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2 Indien Gebruiker op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Gebruiker ontslagen van zijn geheimhoudingsverplichting, zonder dat Wederpartij daar enig gevolg aan kan verbinden.

Artikel 20 – Eigendomsvoorbehoud

20.1 Alle door Gebruiker geleverde zaken blijven haar volledige eigendom, totdat door Wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst of andere Overeenkomsten tussen partijen, dan wel met dergelijke Overeenkomsten in verband staan is voldaan.
20.2 Totdat door Wederpartij aan alle betalingsverplichtingen is voldaan houdt hij de geleverde zaken voor Gebruiker en is hij niet bevoegd daarover te beschikken.
20.3 Wederpartij is gehouden op eerste verzoek van Gebruiker zaken die onder eigendomsvoorbehoud vallen aan Gebruiker af te geven. De kosten daarvan komen voor rekening van Wederpartij.

SLOTBEPALINGEN

Artikel 21 – Vertalingen van deze algemene voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandse tekst.

Artikel 22 – Geschillen, toepasselijk recht

22.1 De rechter bevoegd in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
22.2 Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 23 – Wijziging van de algemene voorwaarden

Gebruiker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking zodra de gewijzigde voorwaarden bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen het gebied waar gebruiker is gevestigd zijn gedeponeerd.

Algemene Voorwaarden SealteQ Group B.V., SealteQ Noord B.V., SealteQ West B.V., SealteQ Heerenveen B.V., SealteQ Ivacon B.V., Waterproofing SLS B.V., SealteQ Oost B.V. | Versie 1.4. d.d. 01-02-2023

 

Download hier de Algemene Voorwaarden

 

 

Benieuwd hoe wij u verder kunnen helpen met uw project?

© Copyright SealteQ 2024 Gebouwd door Saam' Marketing uit Groningen